2022
Nyheder

Når kirken møder mennesker med demens

Ny bog vil klæde folkekirkens medarbejdere bedre på til at møde mennesker med demens. Provst i Sydthy er en af hovedkræfterne bag bogen.

I Danmark har ca. 87.000 mennesker demens, og antallet er stærkt stigende i takt med, at der bliver flere ældre. Men folkekirken er ikke i tilstrækkeligt omfang klædt på til at møde mennesker med demens fx på det lokale plejehjem, i strikkeklubben eller ved 'forstyrrelser' til søndagens gudstjenester. 

Det mener Rose Marie Tillisch og Line Skovgaard Pedersen, der derfor har udgivet bogen "Nærvær og tid. Gudstjenester og rum til mennesker med demens og deres pårørende”. Med bogen håber de at nå bredt ud i folkekirken, så alle der arbejder med ældre- og demensområdet, får inspiration til arbejdet med og viden om, som Rose Marie Tillisch udtrykker det, "den vigtige livsfase, som aldring er, og den besværlige sygdom, som demens er."

HENT BOGEN HER

Brug for opkvalificering og bevidstgørelse

Folkekirken har gang i mange væsentlige initiativer på demensområdet, men ca. 80 % af medarbejderne og de frivillige har brug for at blive opkvalificeret og bevidstgjort på området, mener forfatterne. De peger på, at der er mange frugter at hente fra nyere demensforskning, som kan bruges i folkekirkelige sammenhænge. 

LÆS OGSÅ: "Jeg har altid antennerne ude"

En idé-, proces- og brugsbog

Udgivelsen er blevet til på baggrund af den efteruddannelse i gerontologi, der i 2019-21 blev udbudt af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med landets kirkemusikskoler og gennemført af ca. 35 præster, kirkemusikere, kirke- og kulturmedarbejdere fra hele landet. 

Som kursusledere stod vidensmedarbejder Rose Marie Tillisch og provst i Sydthy, Line Skovgaard Pedersen, efterfølgende med et stort og værdifuldt materiale af praksiserfaringer fra deltagerne, hvoraf flere har bidraget til "Nærvær og tid", der er tænkt som en idé-, proces- og brugsbog.  Den kommer med idéer fra mange teologiske vinkler til handlingsmuligheder på området.

Mere nærvær, når sproget forsvinder

Når sproget forsvinder, må teologien gå kroppens og nærværets vej, skriver forfatterne. Med udgangspunkt i teologen John Swintons og socialpsykologen Tom Kitwoods arbejde beskriver de, hvordan den enkelte kirkelige medarbejders teologi kan få en mere kropslig og nærværsskabende form. Det kan give både gudstjenester og andre samværsformer dybere mening, hvor nogle medarbejdere måske før har haft en lidt frustrerende oplevelse af utilstrækkelighed i mødet med mennesker med demens.

LÆS OGSÅ: Kirke og kommune indgår nyt samarbejde

Gudstjenester og generationsmøder

Bogen rummer konkrete forslag til gudstjenester, der får erindringer og færdigheder til at dukke op hos mennesker med demens, og idéer til andre former for samvær i kirkeligt regi. 

Når det gælder gudstjenester, peger forfatterne på, at kirkens rum, handlinger, ritualer, musik, bønner og salmer hver for sig og sammen danner rammer, der får erindringer til at dukke op hos mennesker med demens. Forfatterne anbefaler enkle kvalitetsgudstjenester med god musik og salmesang, der kan skabe glæde i krop og sind hos mennesker, der er ramt af demens. Bogens bidragsydere kommer desuden med deres erfaringer og refleksioner over, hvad der virker.

Særligt betones betydningen af generationsmøder, hvor konfirmander, minikonfirmander, forældre og babyer fra babysalmesang, kirkens ældre frivillige er sammen med mennesker med demens, og det nærvær, der opstår i forbindelse med fællessang. Det kan bl.a. være med baby-ældre-salmesang, konfirmander på besøg, pårørendegrupper og sanggrupper for både ramte og pårørende. 

Nyt efteruddannelsesforløb

Skal plejehjemsmenigheden og hjemmeboende syge/ensomme blive en aktiv del af kirkens menighed, kræver det viden om, hvordan der kan arbejdes med området og lyst til at gøre det. Det betyder, at præster og menighedsråd må prioritere opgaven fx ved at søge og bevilge efteruddannelse og arbejde for at styrke tværfagligheden, mener Rose Marie Tillisch: "Kirken har uendelige kilder at øse af, musikalsk og teologisk, til denne sårbare del af menigheden."

Den gerontologiske efteruddannelse udbydes igen i foråret 2023 i samarbejde med Folkekirkens Kirkemusikskoler og er åben for tilmeldinger fra september 2022. Man kan deltage både enkeltvis og som tværfagligt team. Rose Marie Tillisch kan kontaktes for yderligere information: rmt@km.dk/ tlf. 41 42 34 86.

LÆS OGSÅ: Mettes mor redte sengen ti gange - så forsvandt hun langsomt 

Mere om 'Nærvær og tid. Gudstjenester og rum til mennesker med demens og deres pårørende'

Bogen er redigeret af og har forord ved vidensmedarbejder Rose Marie Tillisch og provst Line Skovgaard Pedersen. 

Bogen har bidrag af:

 • sognepræst Vibeke Tuxen
 • sognepræst Nana Schiøtt Hansen
 • musiker Tomas Zawadski og sognepræst Lisbeth Mannerup Nielsen
 • organist Martin Valsted og sognepræst Lillian Jordan Nielsen
 • hospitalspræst Maren Pitter Poulsen
 • kirke- og kulturmedarbejder Jenny Thaysen Kjær
 • sognepræst Lene Carina Kjær Andersen og kirkemusiker Birgitte Christensen
 • sognepræst Lisbeth Moesgaard Lindegaard
 • kirke- og kulturmedarbejder Hanne Ortvad-Larsen og hospitals- og hospicepræst Line Rudbeck
 • sognepræst emeritus Jens Chr. Meldgaard
 • sognepræst og hospitalspræst Mette Ladefoged
 • sognepræst Hans Boas
 • sognepræst Anne Bundgaard Hansen
 • cand.mag. i diakoni Kirstine Haugaard Nielsen
 • vidensmedarbejder Rose Marie Tillisch

HENT BOGEN HER