Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Opgaver
Folk sidder til møde ved borde opstillet i en firkant

Formål og opgaver

I alle landets ti stifter er der nedsat et stiftsråd, som ud over biskoppen og domprovsten består af et menighedsrådsmedlem fra hvert af stiftets provstier samt én provste- og tre præsterepræsentanter. 

Stiftsrådets formål er at styrke folkekirkens liv og vækst ved at sikre bred inddragelse i overvejelser om kirkelivets udvikling. Det arbejder også for at fremme dialogen mellem stift, provstier, præster og menighedsråd om det, som vi er fælles om i stiftet. 

Til understøttelse af det lokale kirkelige liv kan der søges midler i stiftsrådet til støtte til projekter og tiltag, hvis de ligger inden følgende emner:

· Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster

· Formidling af kristendom

· Udviklingsprojekter inden for områderne undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende

Stiftsrådet bestyrer alle kirkernes og præsteembedernes kapitaler på vegne af menighedsrådene. Det udskriver størrelsen af det bindende stiftsbidrag, som dog ikke kan overstige 1 procent af den lokale ligning i de enkelte stifters ligningsområder. Det fastsætter også politik for udlån af stiftsmidler til de lokale kirkekasser. 

Stiftsrådet afholder fire ordinære møder om året. Stiftsadministrationen varetager sekretariatsfunktionen. 

Der er valg til stiftsrådet hvert fjerde år. 

Udvalg og råd 

Under stiftsrådet findes en række udvalg, som arbejder med forskellige fokusområder, herunder et særskilt udvalg til at varetage det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau. 

Den øvrige udvalgsstruktur fastlægges af stiftsrådet.

Stiftsrådet har også repræsentanter i diverse landsdækkende råd blandt andet det Mellemkirkelige Råd, Folkekirkens Nødhjælps Råd og Budgetsamrådet.

Download forretningsorden (vedtaget 11. maj 2022)