Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Ansøgning om tildeling af støtte fra Stiftsrådet
Folk sidder til møde ved borde opstillet i en firkant

Ansøgning om tildeling af støtte fra Stiftsrådet

Stiftsrådet kan med udgangspunkt i økonomilovens rammer yde støtte til aktiviteter i stiftet. Læs retningslinjerne for tildeling af økonomisk støtte/tilskud fra Stiftsrådet her: 

1. Formål – hvad kan der søges tilskud til

Stiftsrådet kan med udgangspunkt i økonomilovens rammer yde støtte til aktiviteter i stiftet. Økonomiloven angiver følgende aktiviteter, hvortil der kan ydes støtte:

  • Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster.
  • Formidling af kristendom.
  • Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af disse projekter. Ansøgning om tilskud fra Det bindende stiftsbidrag sendes til kmaal@km.dk – i emnefeltet anføres "Ansøgning til Aalborg Stiftsråd".

Stiftsrådet kan yde økonomisk støtte til projekter og aktiviteter, der sigter bredt i Aalborg Stift. Stiftsrådet kan også yde støtte til projekter og aktiviteter af mere lokal karakter, såfremt disse skønnes at være nyskabende eller har form af pilotprojekter.

Stiftsrådet vil gerne være med til at igangsætte projekter og aktiviteter i provstier og sogne, og kan yde støtte i en opstartsfase. Dette vil typisk være støtte i et eller to år, hvorefter provstiet eller sognet selv overtager finansieringen.

Stiftsrådet opfordrer samtidig til, at alternative muligheder som Kompetencefonden og andre mulige støttegivere udnyttes i videst muligt omfang.

2. Hvad skal ansøgningen indeholde

Ansøgninger skal indeholde en beskrivelse af formålet med støtten, økonomien for projektet/aktiviteten, samt en angivelse af, hvilket specifikt beløb der ansøges om.

Desuden skal der fremgå en kontaktperson, som kan kontaktes i forbindelse med projektet.

3. Hvem træffer afgørelsen

Biskoppen kan træffe beslutning om ansøgninger op til 15.000 kr. Ansøgninger om større beløb vil så vidt muligt blive behandlet på det førstkommende forretningsudvalgsmøde og på det efterfølgende stiftsrådsmøde.

Såfremt der skal træffes beslutning inden førstkommende møde i stiftsrådet, kan forretningsudvalget træffe beslutning.

4. Vilkår for bevilling

Ansøgninger til Stiftsrådet er som hovedregel tilgængelige for offentligheden. Ved bevillinger fra Stiftsrådet accepterer modtagerne, at såfremt der sker væsentlige ændringer i projekter, aktiviteter eller de budgetterede indtægter/udgifter, så skal dette godkendes af Stiftsrådet. Såfremt tilskud/støtten fra Stiftsrådet er længerevarende acceptere modtageren:

  • At stiftsrådet kan anmode om status på økonomien undervej
  • At stiftsrådet kan kræve en slutevaluering og fremsendelse af regnskab ved projektets afslutning

Såfremt projektet/aktiviteten ikke bliver gennemført skal tilskuddet betales tilbage til Stiftsrådet.

Såfremt projektet/aktiviteten ikke er igangsat, og tilskuddet ikke er udbetalt, inden 1 år fra bevillingstidspunktet, vil bevillingen automatiske være tilbagekaldt, og der skal fremsendes fornyet ansøgning, hvis det skal igangsættes. Modtageren vil blive orienteret, hvis fristen overskrides.

5. Udbetaling

Når Stiftsrådet har behandlet og godkendt ansøgningen, fremsendes der en bekræftelse på bevillingen. Dette dokument skal der henvises til, når der anmodes om udbetaling.

Anmodning om udbetaling skal vedlægges bilag og dokumentation for projektets/aktivitetens gennemførelse. 
Anmodning om udbetaling skal sendes til Aalborg Stifts officielle mailadresse: kmaal@km.dk.


Senest behandlet på stiftsrådsmødet 9. november 2022