Fortsæt til hovedindholdet
Månedsbrev
Februar 2024

Februar 2024

Biskoppens månedsbrev

Arbejdsmiljø i folkekirken 

I slutningen af januar i år kom den længe ventede arbejdsmiljørapport for folkekirken. 7570 ansatte har svaret (53 %) - hvilket regnes for repræsentativt.

Folkekirken er en kompleks organisation med en mangfoldig medarbejdergruppe, og den udmærker sig ifølge undersøgelsen fra andre arbejdspladser på en række punkter, som mange sikkert kan genkende.

Det glædelige forhold er, at folk er meget tilfredse med at arbejde i folkekirken og finder det meningsfuldt. Faktisk er flere i folkekirken tilfredse med deres job end blandt andre lønmodtagere*. 

Tre ud af fire oplever i høj grad, at samarbejdet med deres kolleger fungerer godt, og mange vil anbefale arbejdet til andre. Det er godt.

Det mindre glædelige er, at hver 7. har oplevet mobning inden for det seneste år. 16,4 % angiver, at de har været udsat for krænkende handlinger**. 

Når ansatte ikke trives, er uklar ledelse et gennemgående tema.

En lille gruppe ansatte angiver forekomst af vold eller seksuel tvang. De vil blive kontaktet, hvis de i den ellers anonyme undersøgelse har givet tilladelse til det. 

Der må ikke ske overgreb på arbejdspladsen, det siger sig selv. Det er forfærdeligt for den enkelte, og vigtigt, at oplevelserne kommer frem i lyset, så vi kan handle på det.

Det er også vigtigt, at vi sætter tallene i perspektiv: Væsentlig færre ansatte i folkekirken oplever seksuelle krænkelser, chikane og tvang end på arbejdspladser generelt.

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal lade stå til. Vi skal sætte ind med oplysning, dialog og handleplaner, og det gør vi. Oplever eller hører man som ansat eller frivillig om mobning eller overgreb på arbejdspladsen, så sig det højt, kontakt nærmeste leder, arbejdsmiljørepræsentanten, provsten, mig eller Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning.

For det skal være trygt at gå på arbejde, og vi har redskaberne til at forebygge og løse problemerne. Jeg hører også meget gerne forslag, hvis der er noget, vi overser, for vi er alle en del af løsningerne.

Folkekirken er ikke en dydsinstitution. Vi er en kirke, hvor vi glimrer ved, at folk så at sige har spist af træet i haven, og at vi netop prædiker ind i en ufuldkommen verden, der ofte ikke handler, som man kunne håbe. Men til stadighed skal vi søge for, at der er gode rammer for alle ansatte.

I Aalborg Stift giver undersøgelsens resultater os et større og opdateret fundament til at udvikle nye målrettede tiltag.

På landsplan mødtes repræsentanter for de folkekirkelige arbejdsgivere, biskopperne, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd allerede 6. februar for at drøfte resultaterne af arbejdsmiljørapporten.

Der var en fælles erkendelse af, at oplevelserne af mobning og krænkelser kalder på handling og løsninger, som forgrener sig i hele organisationen. Og at gode løsninger kræver tid, omtanke og inddragelse.

Der må ikke være i tvivl om, hvordan vi på alle niveauer i folkekirken forebygger mobning og krænkelser, eller hvor man skal gå hen med sine oplevelser. Her skal vi også lære og lade os inspirere af, hvad der allerede virker rundt omkring både på sogne- og stiftsniveau.

Arbejdsmiljørapporten har også en række anbefalinger, som vil blive taget alvorligt.

Parterne arbejder videre med rapportens indhold og anbefalinger og mødes igen senere i februar.

 

Biskop

Thomas Reinholdt Rasmussen

 

*16.02.24: Præciseret vedr. jobtilfredshed 

**Præciseret vedr. krænkende handlinger: Mobning kan imidlertid anskues som en krænkende handling, og inkluderer man dem, der har svaret ja til mobning, men nej til krænkelser, er tallet 21 %.

Krænkende handlinger defineres, som når en el. fl. personer groft el. fl. gange udsætter andre for adfærd, som disse opfatter som nedværdigende. I relation til arbejdet kan det fx være tilbageholdelse af nødvendig information, bagtalelse eller udelukkelse fra fællesskab.