Ledige præstestillinger
Nyheder

GENOPSLAG: Sognepræst og Ungdomspræst

Stillingen som sognepræst i Frederikshavn Pastorat (50%) og ungdomspræst (50%) i Frederikshavn provsti i Aalborg Stift er ledig.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest 30.september kl. 15.00. Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk.


Tjenestebolig
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende Birkekrogen 12, 9900 Frederikshavn.

Rådighedstillæg
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 kr. årligt.