Ledige præstestillinger
Nyheder

Sognepræst til Thisted-Skinnerup Pastorat

Stillingen som sognepræst i Thisted-Skinnerup Pastorat i Thisted provsti i Aalborg Stift er ledig 1. september 2019. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der er til stillingen knyttet et tillæg på kr. kr. 32.800,- årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 kr. årligt. 

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. 

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

 Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest 10.juni kl. 15.00. Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk.