Ledige præstestillinger
Nyheder

Sognepræst 

NØRRESUNDBY PASTORAT: En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst i Nørresundby er ledig fra 1. maj 2020. Opslaget gælder i første omgang en 4-årig ansættelsesperiode, men Nørresundby menighedsråd vil fremadrettet arbejde for en varig ansættelse.

En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst i Nørresundby Pastorat i Aalborg nordre provsti er ledig til besættelse 1. maj 2020. 

Stillingen er oprettet for en periode på 4 år og skal besættes pr. 1. maj 2020 eller hurtigst muligt derefter. Der udarbejdes regulativ til stillingen.

Om stillingen

Hovedansvarsområderne for den nye præst vil være:

  • Præsteopgaver (kerneopgaver), som gudstjeneste, plejehjemsgudstjeneste, dåb, konfirmandundervisning og kirkelige handlinger, samt andet kendt præstearbejde
  • Kirkeligt arbejde med fokus på unge og unge familier

Den nye stilling vil i høj grad fokusere på unge i kirken.

Menighedsrådet ønsker at prioritere kvaliteten og det kirkelige indhold i sognets aktiviteter i bred forstand. Sammen med de øvrige præster bliver den nye præst derfor tovholder for de frivillige i kirkens arbejde, for kirkens PR-arbejde, og vil få koordinerende funktioner for anvendelsen af ”Kirkens Hus” i Nørresundby. Disse opgaver løse i samarbejde med menighedsrådet og efter nærmere aftale mellem sognets præster, under inddragelse af kirkens øvrige medarbejdere.   

Om kirkens vision

Nørresundby sogn er i en spændende udvikling og med mange spændende aktiviteter.

Gudstjenester og kirkelige handlinger er selvfølgelig det centrale. Derudover vægter vi også kulturelle og diakonale aktiviteter højt i mødet med sognets beboere og de mange som føler tilknytning til Nørresundby Sogn.

Kirkens vision er at være ”Landsbykirke i storbyen - en kristen kirke der favner bredt folkeligt og kulturelt” og vores mål er i den kommende periode at sættes særlig fokus på unge og på arbejdet med tilknytning af flere frivillige, samt arbejdet for at det nye ”Kirkens Hus” kan fungere med mange aktiviteter og brugere.

Vi søger...

  • en præst som er engageret i mødet med sognets beboere og engageret i mødet med nye tilflyttere.
  • en aktiv præst som vil indgå i de vidtspændende aktiviteter, med gudstjenester og kirkelige handlinger samt kulturelle og diakonale aktiviteter i sognet.
  • en præst med lyst til udvikling og nytænkning og som vil bidrage til fællesskabet.
  • en præst som kan samarbejde tæt med vore to øvrige præster og med menighedsrådet samt det øvrige engagerede personale ved kirken.

Vi tilbyder...

  • et menighedsråd der vil være lydhør over for nytænkning.
  • et menighedsråd, der vil tage imod ideer, også ideer som godt må stille krav og udfordre menighedsrådet i dets arbejde.
  • særdeles gode samarbejdsrelationer.

Om sognet

Sognet er pt. på ca. 8200 indbyggere, heraf ca. 6500 folkekirkemedlemmer. Prognosen siger en fordobling af indbyggertallet i løbet af ca. 15 år.

Tilvæksten sker primært i nye boligområder på havnen og ikke mindste i en stor, nyudlagt bydel i vort sogn, ”Stigsborg Havnefront” hvor der alene er påbegyndt og planlagt boliger for op til 7.500 indbyggere.

Sognet har en stor flot hvidkalket kirke – oprindelig i romansk stil, med senere ombygninger i gotisk stil, Sankt Peders Kirke. Kirken har lige fejret 800 års jubilæum. Kirken har egen kirkegård og et nyt sognehus, ”Kirkens Hus Nørresundby”. Sognet har i forvejen to sognepræster og et personale derudover på ca. 15 personer foruden børne- og voksenkor.

Nørresundby sogn er en del af købstaden Nørresundby som igen er en del af Aalborg by adskilt af Limfjorden, men forbundet med Limfjordsbroen.

Om arbejdspladsen

Menighedsrådet indgår i Kirkeministeriets forsøgsordning vedrørende opgaver og ansvar og er organiseret i retning af en bestyrelse frem for et råd, dog stadig inden for lovgivningens rammer. Dette giver erfaringsmæssigt gode rammer for et godt samarbejde mellem præst/personale i øvrigt og menighedsråd.

Til stillingen hører et dejligt, nyindrettet kontor centralt placeret i Kirkens Hus Nørresundby og med udsigt til kirken.

Sådan søger du stillingen

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde 2.marts kl. 15.00

 

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. 

For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi fra Pastoralseminariet vedlagt.

 

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen. 

 

. Ansøgningen kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk.


Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt. 

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt. 

Tjenestebolig

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. Men menighedsrådet vil, såfremt det ønskes, være behjælpelig med at finde egnet bolig.

Kontakt

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan indhentes hos formand Jørgen Pedersen, mail: bogj@outlook.dk, tlf. 40 53 39 01, eller næstformand Ingelise Krarup Andersen, mail: ingelisekrarupandersen@gmail.com, tlf. 23 80 41 80, eller sognepræst Karin Kristensen, mail: kak@km.dk, tlf. 98 17 07 18.