Ledige præstestillinger
Nyheder

Sognepræst

Stillingen som sognepræst i Sønder Tranders Pastorat i Aalborg østre provsti i Aalborg Stift er ledig. 

Menighedsrådets embedsbeskrivelse:

Sønder Tranders Sogns forventninger

Da vores trofaste sognepræst efter 42 års tjeneste i Sdr. Tranders Sogn går på pension søger vi en ny sognepræst, der har lyst til at indgå i et dynamisk arbejdsfællesskab i et tæt, interessant og dedikeret samarbejde med vore to præster, menighedsrådet og de ansatte ved kirkerne.


Vi ønsker en dygtig teolog, der kan formidle de store spørgsmål klart og vedkommende til alle, uanset alder og uddannelse. Vi mener, at gudstjenesterne står centralt, hvor tradition og fornyelse går hånd i hånd, og hvor vi gerne vil inspireres af prædikener, som forkynder evangeliet aktivt ind i moderne menneskers hverdag. Den grundlæggende kirkelige betjening fordeles ligeligt imellem præsterne.

 

Vi er en kirke, som ønsker at være synlig, i vækst og i bevægelse i nærmiljøet, så derfor vil det være en stor fordel hvis du har en innovativ tilgang til arbejdsopgaverne.
 

Kirkerne

Vi har to kirker. En velholdt landsbykirke fra 1200-tallet og den moderne Gug Kirke bygget i 1972. Foruden kirkerum indeholder Gug Kirke menigheds- og undervisningslokaler, samt kontorfaciliteter.
Vi arbejder målrettet på en ny sognegård, beliggende ved siden af Sdr. Tranders Kirke, tegnet af BIG-Arkitekterne.

Beskrivelse af Sønder Tranders sogn

Sognet er i disse år i en rivende udvikling. Den store befolkningstilvækst de seneste år har gjort, at de to byområder nu næsten er vokset sammen. Gug ligger i tæt forbindelse til Aalborg, etableret for 40 - 50 år siden. Imellem Gug og Sdr. Tranders kirker er der i disse år en stor tilvækst af helt nye boligområder. Denne udvikling bestemmer naturligvis præstearbejdet karakter. 

 

Det består i høj grad i at sikre de folkekirkelige kerneydelser til beboere i disse områder. Der er årligt 150 konfirmander og 45 minikonfirmander. Sognet er trods den bynære placering beliggende i et meget grønt og åbent område med 2 store skoler, 3 store idrætshaller, børnehaver og masser af fritidsaktiviteter.

 

Gudstjenester og menigheden

I kirker og sogn udfolder der sig et rigt menighedsliv, hvor der ”spilles på mange strenge”, bl.a. foredrag, sangformiddage og diakoni. Foruden højmesser er der familie-, skumrings- og musikgudstjenester, koncerter, babysalmesang, og der arbejdes med børnekor. Der er et velfungerende samarbejde med FDF, skoler og børnehaver. Her er god gudstjenestedeltagelse, og frivillige er inddraget i afviklingen af aktiviteterne. Der afholdes gudstjeneste i begge kirker hver søndag.

 

Menighedsrådet og medarbejdere

Menighedsrådet består af 14 folkevalgte medlemmer, 4 præster, hvoraf en er sygehuspræst med en tilknytning til Sdr. Tranders Sogn på 10 % og en medarbejderrepræsentant. Menighedsrådets arbejde er organiseret i udvalg, hvori præster og frivillige deltager. Medarbejderstaben består af de nævnte 4 præster, 1 adm. koordinator og daglig leder, 2 organister, 1 kordegn, 1 kirke- og kulturmedarbejder, 2 kirketjenere, 1 graver og en kirkesanger. I 2017 blev der udarbejdet en samarbejdsaftale/personalepolitik for Sdr. Tranders Sogn, der beskriver de værdier og retningslinjer, som vi ønsker skal være grundlaget for det daglige arbejde i vores sogn.

Formalia

Sådan søger du embedet

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest d. 30. september kl. 15.00. Ansøgningen kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk.


Om Pastoratet
Pastoratet har to kirker. Sdr. Tranders sogn består af to byområder: Gug og Sdr. Tranders. 

Tjenestebolig
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Menighedsrådet står overfor at skulle erhverve en ny tjenestebolig, hvilket vil ske snarest muligt. Der vil blive stillet en midlertidig bolig til rådighed for den kommende præst, hvis den permanente bolig ikke er erhvervet og klar til indflytning ved ansættelsen.

Løngruppe
Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.

Rådighedstillæg
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 kr. årligt.

Andet
Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Henvendelse
Formanden for Sdr. Tranders Sogns menighedsråd Anni G. Walther giver gerne yderligere informationer på mobil 25 20 16 00, tlf. 98 14 83 00 eller på mail: annigwalther@gmail.com 

Sognepræst Line Vesterlund, tlf. 23 47 64 74, mail: live@km.dk


Se kirkens hjemmeside for yderligere oplysninger: www.gugkirke.dk