Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljømål 2018

Arbejdsmiljømål 2018

I 2018 skal der bl.a. fokus på samarbejde, arbejdsglæde og radon i tjenesteboliger. Læs her om de konkrete arbejdsmiljømål for 2018.

Arbejdsmiljøudvalget i Aalborg Stift har på sit møde den 23. november 2017 opstillet fem konkrete mål for arbejdsmiljøarbejdet i 2018: 

 1. Bæredygtige og attraktive embeder
  Der er stort fokus på, at man i Aalborg Stift etablerer og opretholder bæredygtige og ikke mindst attraktive embeder. Det har betydning for rekrutteringen af præster til ledige embeder i stiftet, men det har også stor betydning for arbejdsmiljøet for den enkelte præst. Jo mere bæredygtigt og attraktivt et embede man bestrider, jo bedre grundlag er der for et godt arbejdsmiljø for den enkelte præst.

 2. Forventningsafstemning mellem menighedsråd og præst
  Forventningsafstemning mellem menighedsråd og præst bør ske minimum 1 gang årligt, på et menighedsrådsmøde. Det er en god idé, at sætte det på som et punkt på dagsordenen til et menighedsrådsmøde. På denne måde får både menighedsrådet og præsten en mulighed for at give udtryk for hvilke forventninger man har til den anden part, hvilket i sidste ende kan være med til at give et bedre arbejdsmiljø menighedsråd og præst imellem. Præster skal ikke være utrygge ved at sætte en forventningsafstemning på dagsordenen.

 3. Fastholdelse af arbejdsglæden for præster
  Arbejdsmiljøudvalget har fokus på, at man fastholder arbejdsglæden for den enkelte præst. Der kan være flere forskellige forhold som medvirker til præstens arbejdsglæde, og det skal man fastholde.

 4. Samarbejde mellem provstier, sogne/pastorater og menighedsråd imellem, på tværs af sogne- og provstigrænser
  Arbejdsmiljøudvalget har sat sig som et mål, at der skal være større fokus på samarbejde på tværs af sogne- og provstigrænser. Der er mange måder at samarbejde på, og mange forskellige ting at samarbejde om. Som eksempler kan nævnes opgaver i forhold til asylarbejdet som kan gå på tværs af provstigrænser, ligesom også provstiinternater kan gå på tværs af provstigrænser. Der er også mange forskellige samarbejder som går på tværs af sognegrænserne. Som eksempel kan nævnes samarbejde om en 2 medarbejder ved kirken eller kirkegården, eller samarbejde om arrangementer. Arbejdsmiljøudvalget tror på, at samarbejdet kan være med til at højne arbejdsmiljøet og arbejdsglæden.

 5. Tjenesteboligerne gennemgås i 2018 for radon
  Det er på et provstemøde besluttet, at i forbindelse med årets provstesyn, gennemgås de af provstesynet omfattede tjenesteboliger for radon. Arbejdsmiljøudvalget har derfor sat sig som et mål, at tjenesteboligerne gennemgås, da radon også kan have betydning for arbejdsmiljøet for den enkelte præst.

Arbejdsmiljøudvalget ønsker, at målene for det kommende års arbejdsmiljøarbejde tages op til drøftelse på et samrådsmøde i det enkelte provsti. Når målene er blevet drøftet på et samrådsmøde ønskes en tilbagemelding af drøftelsen sendt til Arbejdsmiljøudvalget, forud for næste års arbejdsmiljødrøftelse. Jo mere konstruktive tilbagemeldinger udvalget får, jo mere har udvalget at arbejde med.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål kan der rettes henvendelse til Aalborg Stift ved stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Stølefjell eller til medlemmerne af Arbejdsmiljøudvalget.

Hvis du har forslag til andre arbejdsmiljøtemaer som Arbejdsmiljøudvalget bør tage op til drøftelse, kan disse sendes til Aalborg Stift. 

Biskop
Henning Toft Bro