Fortsæt til hovedindholdet
Tema: Bispevalg i Aalborg Stift (2021)
Procedure og formalia
Spørgsmålstegn

Q&A om bispevalget 2021

Hvordan foregår det, når der i efteråret 2021 skal vælges ny biskop over Aalborg Stift? Hvad er en valgbestyrelse? Hvem vælger biskoppen? Få svar på spørgsmål om bispevalget her.

 

Bispevalg bliver udskrevet af Kirkeministeriet, når et bispeembede bliver ledigt, eksempelvis fordi biskoppen bliver pensioneret. Kirkeministeriet fastsætter samtidig en frist for anmeldelse af kandidater. 

Hvem kan blive valgt som kandidat?

Man kan blive biskop, hvis man har en teologisk kandidateksamen fra et dansk universitet, og man skal opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken (men behøver ikke være det).

Hvem vælger biskoppen?

Biskoppen bliver valgt af stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer. Alle menighedsrådsmedlemmer og præster i et stift har stemmeret. Det gælder også for valgmenigheder. Præsten skal dog have en ansættelse af Kirkeministeriet af mindst et års varighed eller være medlem af menighedsrådet. I Aalborg Stift er der ved afstemningens start 1765 stemmeberettigede personer.

Hvordan stiller man op?

For at kunne stille op skal man have en stor gruppe stemmeberettigede bag sig, mellem 75 og 150. De kaldes stillere. Man kan kun være stiller for én kandidat. Det er valgbestyrelsens opgave at sikre, at stillerlisterne er gyldige. Fristen for at melde sig som kandidat er 21. juni 2021.

Hvad er en valgbestyrelse?

Valget ledes af en valgbestyrelse, som består af tre medlemmer af provstiudvalget i stiftet. De 14 provstiudvalg i Aalborg Stift udvælger tre af sine medlemmer til at sidde i en valgbestyrelse, der har til opgave at sikre, at både kandidater og stillerlister lever op til kravene.  Valgbestyrelsen vælger selv sin formand. Stiftsadministrationen er sekretariat for valgbestyrelsen.

Hvem sidder i valgbestyrelsen?

Stiftsadministrationen indbyder en repræsentant fra hvert af de 14 provstiudvalg til et valgmøde, hurtigst muligt efter valget er udskrevet med en frist på 14 dage. På valgmødet nedsættes valgbestyrelsen, der umiddelbart herefter afholder deres første møde. 

Medlemmer af valgbestyrelsen er:

  • Anders B. Hummelmose fra Brønderslev Provsti (formand for valgbestyrelsen)
  • Kirsten Sanders fra Morsø Provsti
  • Linda Steengaard fra Frederikshavn Provsti

Suppleanter er:

  • Peter Stilling fra Budolfi Provsti
  • Jens Laurids Pedersen fra Hadsund Provsti
  • Ove Thingstrup Holler fra Thisted Provsti

Får man lejlighed til at møde kandidaterne?

Når fristen for at opstille som kandidat er udløbet og valgbestyrelsen har godkendt kandidater og stillerlister, vil kandidaterne blive præsenteret på siden "Bispekandidaterne". I valgperioden afholdes arrangementer og møder, hvor folk får lejlighed til at stille spørgsmål til dem. Møderne offentliggøres løbende på siden "Møder og arrangementer".

Hvordan foregår selve valghandlingen?

Valget foregår ved urafstemning og er elektronisk. Alle stemmeberettigede vil modtage en stemmeseddel i deres e-boks, og hvis man er fritaget for elektronisk post, vil man modtage den pr. brev. Fritagede vil skulle møde op på stiftsadministrationen, hvor de får hjælp til at afgive deres stemme.

Hvis en kandidat får halvdelen af de afgivne stemmer i denne første runde, indstiller kirkeministeren ham eller hende til kongelig udnævnelse som biskop. Hvis ingen af kandidaterne får mere end halvdelen af stemmerne, udskrives en ny valgrunde mellem de to kandidater, som fik flest stemmer. Kirkeministeren indstiller vinderen til kongelig udnævnelse.

Hvornår tiltræder den nye biskop?

Den nye biskop tiltræder den 1. december 2021 og indsættes ved en såkaldt bispevielse i Aalborg Domkirke den 12. december.

 

Se også tidslinje over bispevalget i Aalborg Stift 2021