Stiftsrådet
Opgaver

Stiftsrådets opgaver

Stiftsaktiviteter går ikke i stedet for de enkelte sognes eller provstiers aktiviteter. Men stiftet kan gå foran med inspiration på nye områder, og stiftet kan formidle gode ideer, så man ikke skal begynde helt forfra, hver eneste gang et sogn vil sætte gang i noget nyt. Endelig er der opgaver, som bedst varetages i det overordnede fællesskab, som stiftet udgør.

En anden opgave for stiftsrådet er bestyrelsen af kirkernes og præsteembedernes kapitaler på menighedsrådets vegne. Det er således stiftsrådet, der bl.a. fastsætter a conto indlånsrenten, stiftes udlånsrente, og øvrige lånevilkår, og der er også stiftsrådet, der beslutter et evt. samarbejdet med andre stifter om forvaltningen. Arbejdet vedrørende den fælles kapitaladministration er i gang.

Stiftsrådet har som en tredje opgave mulighed for at oprette stiftsudvalg for forskellige områder, f.eks. kirkelig undervisning, diakoni og lignende. Det er også stiftsrådet, der bestemmer, om der skal nedsættes et særskilt udvalg til varetagelse af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau. I Aalborg Stift har stiftsmiddeludvalget besluttet at lade Det mellemkirkelige Stiftsudvalg bestå uændret.

En fjerde opgave for stiftsrådet er tillige på stiftsrådets møder at drøfte og fremkomme med tilkendegivelser overfor biskoppen i en række sager efter biskoppens nærmere bestemmelse. Biskoppen opfatter samarbejdet med stiftsrådet som meget givende og vigtigt, både med hensyn til menighedsrådenes og præsternes syn på folkekirkens udvikling og med hensyn til at styrke samvirket mellem stiftet og sognene.

Download forretningsorden (vedtaget 25. november 2015)