Stiftet
Prædikener

5. søndag efter trinitatis

20-07-2003
Jørgen Dolmer
Sognepræst, Buderup-Gravlev pastorat
736 – 356 – 147 v.1-5 - - 147 v. 6-9 – 633
Peters fiskefangst
Luk. 5,1-11
Es. 6,1-8 1. Pet. 3,8-9[15a]
Evangeliet om Peters fiskedræt fortæller, hvordan Gud underfuldt - men også meget kontant kalder Peter for at bruge ham i sin tjeneste som discipel/apostel.
Mange gange fortæller bibelen om Guds indgriben i menneskers liv –(Jomfru Maria) Læsningen: Esajas kaldelse.Gud: "Hvem skal jeg sende? –Esajas: "Her er jeg, send mig"

I dagens evangelium kaldes Peter til at blive menneskefisker.

Det er et dybt personligt kald Peter får – Han skal omskoles fra at være erhvervsfisker til at blive menneskefisker/discipel.

På trods af Peters fiskererfaring, på trods af hans modløshed og træthed efter nattens slid, kaster han modstræbende garnene ud "på dit ord herre" – og bliver væltet omkuld af den store fiskefangst. – Med et slag er Peter blevet rig. Men det paradoksale er, at Peter ikke glæder sig over sin store fangst, han gribes af rædsel – fremstammer "Gå bort fra mig, jeg er en syndig mand"(se kaldelsen af Esajas). Peter har mødt det hellige, han står på hellig grund (som Moses ved tornebusken) – Han er forfærdet som Maria ved at stå ansigt til ansigt med det hellige.

Men Jesus siger til ham "Frygt ikke!" (70 gange i bibelen) og i ét hug har Peter både fået tilgivet sine synder og er blevet kaldet til at blive menneskefisker – Fra nu af skal Peter tjene Jesus og fange mennesker til Guds rige.

Og Peter får ingen betænksningstid. Straks forlader alt – forlader hus og hjem og sit erhverv.
….

Tre ting vil jeg tage frem i dag fra dette spændende evangelium.

a) Det personlige kald. Jesus kalder Peter helt personligt (Moses, Esajas, Maria) – omvender ham – kort og godt. Guds nåde og Guds kald kobles sammen. Peter er tilgivet: vel er han en syndig mand, men Jesus kan/vil bruge ham alligevel. Og Peter adlyder Jesu kald.


b) Billedet/ordet "menneskefisker" er egentlig et problematisk billede. Fisk bliver normalt fanget imod deres egen vilje for at blive spist. – Vi har det dårligt med mennesker der går rundt og stemmer dørklokker for at "fiske" svage sjæle til en eller anden organisation (Jehovas Vidner) – Det kan da ikke være rigtigt, at vi skal fange mennesker for at anbringe dem i det kirkelige hyttefad. Det må være forkert, at nogen, eller noget tager magten over os – dvs. manipulerer eller forfører os. Magtmisbrug! Vi vil ikke bondefanges – Vi vil selv at være ansvarlige og selv træffe vores beslutninger, især når det drejer sig om væsentlige ting. Eller sagt på en anden måde, at vi skal selv sætte dagsordenen for vores liv – andre skal ikke bestemme over os. -


Bliver Peter bondefanget? – bliver han forført?

c) Hvem har magten – Peter eller Jesus? – Hvilken magt har Jesu?. - Kærlighedens!

Uden kærlighedens magt - den magt der udstråler fra Gud selv - ville der være tale om magtmisbrug/manipulation.

Her er et paradoks. Bliver vi fanget af forkerte/egoistiske magter, fører det til død og undergang – og det er manipulation, forførelse og bondefangeri – det gælder også meget af det der påstås at blive gjort i Vor Herres navn.

Men sandt og rigtigt bliver det som vi synger (Slbg. nr 147 v. 7) "På jord end findes det færgelag som kaldes Sct.Peders Gilde, så folk vi fange endnu i dag og føre til livets kilde"– Bliver vi fanget af Guds kærligheds magt fører det til liv –Dybest set må det mest livgivende være at blive indfanget af Gud. Kristus/Gud selv bondefanger aldrig et menneske - Som én har sagt det (Karl Barth) – "Peters menneskefiskeri tager alt sammen sigte på, at mennesker bliver fanget ind, fanget for troen, fanget for kærligheden, fanget for håbet, fanget for Gud, som de tilhører. Det er hvad det drejer sig om i kirken. Til det har Jesus brug for Peter. Til det har han brug for os"!


Det stiller os overfor det alvorlige spørgsmål: Hvad er det, der går galt, når vi præster er så dårlige til at forkynde evangeliet, med det resultat at størsteparten af folkekirkens medlemmer ikke kommer til gudstjeneste? - Hvordan lader vi os bruge af Gud i dag, når det drejer sig om Guds kald til at forkynde kærlighedens evangelium og fange mennesker?

Det spørgsmål blev Peter også stillet overfor, da han efter sin fornægtelse igen mødte Jesus ved Genesareth sø. Peter var knust fordi han havde fornægtet sin Herre og mester 3 gange. Da oplevede Peter nøjagtig den samme situation, som dengang han første gang blev kaldet. En kæmpefangst af fisk – Peter er igen rystet i sin grundvold. Hvorfor, fordi han den dag med sin overfyldte fiskerbåd igen følte at alt skred under ham. "Simon Johannes´søn elsker du mig mere end de andre gør?"- Pludselig ser han i øjnene, at alt det han hidtil havde bygget på, al hans erfaring som discipel og meget andet ikke duer til noget som helst – For han mærker at himlen og Gud – kærlighedens magt - ikke mere var noget fjernt, teoretisk men noget meget konkret – for Gud selv står foran ham i skikkelse af Jesus og kalder ham. Peters net var igen blevet fyldte med fisk på underfuld vis. – Men på Jesus ord kastede han garnene ud – og det blev Peter ved med lige til den dag han i Rom blev martyr og blev begravet dér hvor Peterskirken i dag ligger.

Den dag forlod Peter igen alt det han hidtil havde bygget på – fordi han nu forlod sig helt og fuldt på Kristus. Og i samme situation står du og jeg også som præst og menighed.

Med lys vi komme, med kors vi gå, vil ingen sjæl bedrage, de ved det alle, vi kalde på, at verden de må forsage; på snekken vajer det røde flag, vort garn vi sætter ved højlys dag og ej i de smalle sunde". v. 8.

Amen.

h4. Kollekt (Seidelin)

Vor kære Herre Jesus Kristus, du Søn af den levende Gud.
Du kaldte fiskene op af søens dyb, og menneskene kaldte du ud af deres huse for at vise os din Faders ansigt i dine tegn og undere.
Hjælp os nu med din Helligånd, så vi lægger al vor frygt og bekymring bag os og tror dig på dit ord, gør, hvad du siger, og går, hvorhen du sender os, indtil du tager os med dig frelst gennem døden ind til din Fader,
som med dig lever og råder i Helligånds enhed,
én sand Gud, fra evighed til evighed.