Stiftet
Kirker

8. søndag efter trinitatis

2002-07-21
Turen ud gennem plantagen er mættet med indtryk. Sanseindtryk for fuld udblæsning af: lys, luft, duft, farver, lyd. Og dog er her stille som i en kirke, som H.C. Andersen siger, - og uvilkårligt træder man mere varsomt.

Fuglenes sang falder i med vindens blide luftning ; en nattergal afprøver sit faste repertoire. Og blomsterne fornyr deres forskellighed for hver gang vejen bugter sig og "granfingrene mødes hvor vejene krydses".

Selvom de findes i det samme rum forekommer intet mere indbyrdes forskelligt end blomsterne og fuglene. De er til her, som nødvendige bestanddele af en større helhed, med hver deres væsen. Men sammen, indgår de i en harmonisk helhed. Og naturligvis ved jeg, at under skaberværkets pragt hersker en lov, som hedder den stærkeres ret.

I skønheden gnaver stille en orm.

Og desuden lader det sig i forbifarten i forbindelse med dagens evangelium ikke skjule, at denne paradisiske plet er anlagt på sand.

Og stiger man behersket af trangen til udsyn, vidsyn og perspektiv til tops for med sand overalt, hvor sand kan lejre sig på et menneske at afslutte opstigningen på sandbjergets top, da må man indse, at sandbjerge konkurrerer med bjerge gjort af sten.

De konkurrerer i retning af at give mulighed for at se vidt og stort. Dog giver den sagte knasen mellem tænderne grund til at længes efter sand i fastere form som klippe.

Modsætningerne fylder vores fysiske verden op. Ligesom erfaring af modsætninger hører til hverdagens uundgåelige kendsgerninger i livet med og mod hinanden.

Og alt er blevet til i kraft af sin modsætning. Vi kender kun lysets betydning, fordi vi også er fortrolige med mørket, og kunne vi ikke forestille os et liv uden lyset og dets magiske kraft, så værdsætter vi dog også natten med dens hvile.

Vi erkender i modsætninger.

Selve vores liv forstås i kraft af de indre, indbyggede modsætninger. Af lysets og mørkets kræfter, der åbner for menneskets to afgørende muligheder og - modsætninger.

Og modsætninger møder os også i dagens evangelium.

Gennem hele bjergprædikenen udgør de grundakkorden. Modsætningerne imellem det gamle og det nye, modsætningen imellem den nødtørftige lovopfyldelse, "gør hvad du ved, at du bør, men bland dig ellers udenom" og heroverfor sætter Jesus så den ubetingede kærlighed, barmhjertigheden under selvransagelsens horisont, hvor den, der" har øre skal" - og må - "høre!" for at begribe, hvor lidt vi mennesker formår af os selv!

Med al ønskelig tydelighed indskærper Jesus, at der er to muligheder, to måder at bruge sit liv på, to veje vi kan gå ad. Der én vej til liv og sandhed og en anden vej til lukkethed, mørke og død midt i livet som ind i døden.

Ja, de billeder Jesus bruger som illustration er så enkle, at det er påfaldende.

Hvem ville, dersom man vel at mærke besad en tredje mulighed, anlægge sit hus på sand og hvem for den sags skyld på klipper? Nej vel!

Ikke alene for os i dette land, som er fortrolige med den tredje mulighed er det indlysende, at Jesus udtrykker sig i billeder, som skal fortælle os om, hvad vi mennesker rettelig bør basere vort liv på.

Eller rettere: han vil at vi skal vide af: h v e m der skal være udgangspunktet for ens liv.

Ikke sådan at forstå, at det ikke lader sig gøre at basere sit liv på andet, på fænomener: på arbejdet, på travlhed, på foretagsomhed, eller på dovenskab for den sags skyld.

Anderledes sagt: skal det baseres på én selv, på det som er a f én selv, med alt, hvad det end betyder og indebærer! ?

Så mødte vi der i sandhed en falsk profet! Foruden altid at være ved hånden, er deres antal tillige uendeligt. Og hver dag udklækkes der nye profeter, som søger følgagtige disciple! Så når den første profet skuffede, kan man altid finde en ny!

På sand kan vi altså - i sandhed! - idelig mærke grunden skride under os, hvor vi på klippegrunden kan vide os med fast grund under fødderne.

På klippegrunden Jesus Kristus er der fast grund under os..

Vi kan søge at basere vores liv på den eneste sande herre, Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandne, som skal sætte dagsordenen og føre det afgørende kærlighedens ord i dit og mit liv. Han som blev menneske og som derfor møder dig som en eksistens, en person. Ansigt til ansigt. Og personer stiller spørgsmål, som kun kan besvares personligt.

For så vidt vi kan leve op til kærligheden. Vi som ikke magter at skelne imellem, hvad der er af sandhed og hvad der er af løgn.

I Kristus vises os billedet af, hvad et sandt menneskeliv kunne være: nemlig: fuldkommen kærlighed, fuldkommen barmhjertighed, fuldkommen medfølelse.

Og da han efter opstandelsen kommer til de tre disciple, som står på stranden ved Genesareth sø og steger fisk over levende ild, spørger han Peter: "Simon, elsker du mig? Og Peter svarer - han vover at svare -:" ja herre, du ved, at jeg har dig kær!" og Jesus spørger for anden og for tredje gang:" Simon, elsker du mig?" og hver gang svarer Peter, at han har ham kær, og hver gang siger Jesus til Peter: "så vogt mine får!"

Tre gange må han spørge, for tre gange fornægtede Simon Peter Jesus i ypperstepræstens gård. Alligevel kommer Jesus, efter alt, hvad der er sket, til ham og be´r om, at han vedkender sig sin nød og sin kærlighed, bekender sin kærlighed til Jesus.

Og ved at strække hånden frem løfter Jesus Peter ud af selvbedrag og skyld.

Over i en anden, en ny og hel verden.

I en verden, hvor han med rette bærer navnet Peter, som jo på græsk betyder klippe.

Den magt Jesus havde givet Peter til at løse og binde bliver det centrale i den fremtidige kirke, som er vores frirum. Der får vi en fremtid og et håb.
Mette Villads Christensen
Sognepræst, Rubjerg-Lyngby-Jelstrup pastorat
9 (vv 1-9) - 263 - 356 / 444 - (nadver: 432) - 296
Lignelsen om huset på klippen og huset på sand
Matt. 7,22-29
Mika 3,5-7 1. Joh. 4,1-6
Prædikener fra 8. søndag efter trinitatis Prædikener af Mette Villads Christensen

Sådan bruger du søgemaskinen

- Brug fanebladet Præster og medarbejdere for information om, hvilket sogn, den pågældende er ansat i. 

- Find information om stiftets sogne, personale og kirker under Sogne.

- Benyt fanebladet Kirker for at finde fotos og historier omkring de 334 kirker i stiftet. 

- Brug Provstier for at finde kontaktinformationer på provst, provstisekretær, provstiudvalg eller for at få    overblik over pastorater og sogne i provstiet.

- Søg blandt mere end 1000 Prædikener i stiftets store prædikensamling.

 

Se opdateringer af kirkesamlingen her.