Samarbejdsaftaler
Inspiration og eksempler

Inspiration og eksempler

Læs, hvordan pastoraterne i 9460 Brovst har etableret et samarbejde og find links til eksempler på samarbejdsaftaler og øvrig inspiration. 

Inspiration: ”Brovst-modellen”

Som eksempel (og til mulig inspiration) kan nævnes det samarbejde, der eksisterer i ”9460-Brovst”, svarende til den gamle Brovst kommune, hvor menighedsrådene i de fire pastorater igennem 25 år eller mere langsomt har indført mere og mere samarbejde.

Det startede i det meget små, hvor to af pastoraterne samarbejdede om fælles sogneaftner, først et par gange årligt og uden ret meget formelt samarbejde udover nogle få udvalgsmøder med deltagelse af formænd, præster og aktivitetsudvalg. Senere blev samarbejdet udvidet til at omfatte alle fire pastorater med et enkelt større arrangement, hvor de dengang i alt 7 menighedsråd var fælles om at dele udgifterne. Som fordelingsnøgle blev valgt udgiftsfordelingen til kirkebladet, som de fire pastorater havde sammen – og hov, der var jo allerede et samarbejde, som ingen havde tænkt nærmere over…!

Hen ad vejen voksede samarbejdet langsomt frem, fordi både menighedsråd og præster kunne se fordelene i at være sammen om opgaver, som kun vanskeligt kunne løftes af de enkelte sogne – og ikke mindst fordi menighederne tog godt imod de fælles sogneaftner, så op imod 200 mennesker kunne samles på det daværende Brovst Hotel for at høre f.eks. Lone Hertz.

Fra den spæde start kom flere og flere fælles aktiviteter til – nogle fordi man bevidst tog opgaverne på sig i fællesskab, andre fordi man lige så bevidst undlod at lave arrangementer/aktiviteter, som allerede var startet andre steder i området. Og i stedet for at starte selv, blev man enige om at henvise til hinanden.

Ud af dette voksede fælles højskoleaktivitet, 4. maj-arrangement, babysalmesang, sogneaftner, ungdomsgudstjenester og i nogen grad konfirmandarrangementer – og så var der jo lige plejehjemmene, som ganske vist alle lå i Brovst, men hvor organister og kirkesangere blev hentet ind fra alle fire pastorater.

Og alt dette skete vel at mærke uden andre samarbejdsaftaler end menighedsrådenes egne aftaler og vedtagelser på menighedsrådsmøderne, hvilket somme tider var en lidt langsommelig proces, men som samtidig sikrede, at alle var med i det omfang, man havde lyst og kræfter til at være med.

Det var et samarbejde, der voksede ud af lyst mere end nød, for der var ikke noget pres hverken fra provsti eller kommune; det var ganske enkelt mennesker, der gerne ville ”mere kirke” og så fællesskabet med andre som en mulighed herfor.

Kirkemusikersamarbejdet og samarbejdsaftalen
Siden er de syv menighedsråd blevet samlet til fire pastoratsråd, og for nogle få år siden kom det næstsidste skud på 'samarbejdsstammen', da der blev søsat et udvidet samarbejde mellem kirkemusikerne. De afløser hinanden ud fra en fælles kalender, hvor der tages hensyn til ansættelsesgrad, rådigheds/rammetid for de enkelte medarbejdere samt de ønsker og opgaver, som menighedsråd og præster har til gudstjenester, arrangementer og de kirkelige handlinger.

Det krævede en gennemarbejdning af de enkelte medarbejderes ansættelser; nye ansættelsesbeviser, rådslagning med Kirkemusikerforeningen og personalekonsulent – og nu endelig også en samarbejdsaftale de fire menighedsråd imellem.

Resultatet er på stort set alle måder en succes:

  • der spares penge til vikarer
  • kirkemusikerne har fået bedre stillinger
  • der er opstået et tæt samarbejde mellem kirkemusikerne

Samarbejdet er noget, alle nyder godt af i hverdagen. Det kræver naturligvis nogen koordinering med præsterne i forbindelse med planlægningen af gudstjenester og kirkelige handlinger igennem en fælles kalender, men det er en bi-ting set i forhold til samarbejdets mange fordele. 

Det har krævet en stor indsats fra både menighedsråd og medarbejdere, og det havde måske ikke været muligt uden de foregående års langsomt voksende samarbejde og ikke mindst tillid og kendskab til hinanden, som skiftende menighedsråd, præster og medarbejdere har været i stand til at tage med igennem årene.

Udvidelse af samarbejdet
Den tillid har også gjort det muligt for de fire pastorater at ansætte en fælles kirke- og kulturmedarbejder (på halv tid). Her er diskussionen om fordelingen af timerne mellem pastoraterne ikke-eksisterende, fordi samarbejdet fungerer gnidningsløst, og fordi alle er enige om, at 'vores' aktivitet godt kan foregå i et andet sogn, netop fordi der tilsvarende foregår noget i vores sogn, som er fælles for alle andre.

På den måde er der kommet nye tiltag til: Fælles hjemmeside, Kunst i kirken, salmestafet og børnemusical  - for blot at nævne nogle af de seneste tiltag.

Fremadrettet kan man måske også i ”9460-Brovst” forestille sig nogle af de samarbejdsformer, som allerede i vid udstrækning praktiseres andre steder: samarbejde på/mellem kirkegårdene (også på tværs af pastoratsgrænserne), fælles regnskabsfunktion, fælles tilbud til minikonfirmanderne og måske mere endnu – det er næsten kun fantasien, der sætter grænser.