Fortsæt til hovedindholdet
Inspirationsunivers
Om Inspirationsuniverset
Biskop Henning Toft Bro

Velkommen


”Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene.”

 

Sådan synger vi med Grundtvig i salmen 'Kirken den er et gammelt hus.' 
(DS 323)

 

Dermed sagt, at kirken er andet og mere end bygningen. Kirken er os. Det er os levende mennesker, der udgør kirken. Vi dyrker vores tro sammen i vore kirker. Det har vi gjort i mere end 1000 år. Det vil vi også gøre i fremtiden.

 

Kirkebygninger er strøet med mild hånd ud over landskabet. De ligger ofte på egnens højeste sted. Med udsigt fra og indkig til kirken. Landsbyerne voksede sig store omkring kirkerne. Kirkerne samlede folk.

 

Gennem de seneste årtier er mange flyttet fra landet og ind mod byerne. Det er en bevægelse, vi ser over hele kloden. Og også hos os i Aalborg Stift.

Som kirke giver det os mange udfordringer. Udfordringer, vi som menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd, stiftsadministration og biskop alle må forholde os til. Udfordringer, der kræver kontinuerlige overvejelser over, om vi nu også anvender vores kræfter og midler på den mest hensigtsmæssige måde. 
 

Som en hjælp i denne proces udgiver Strukturudvalget i Aalborg Stift nu dette inspirationsuniverset. I universet er der masser af inspiration til at imødekomme den strukturelle udviklingen, man som kirke uundgåeligt møder nu og i fremtiden.
 

Når man forandrer, skal man være varsom med ikke at ødelægge det, der fungerer. Derfor er der et spørgsmål, der altid presser sig på: 
Hvordan indretter vi os i sogne, der affolkes? Og hvordan indretter vi os i sogne, der vokser betydeligt i disse år? 
 

Uanset om vi er kirke på landet eller i byen, skal vi sikre, at vi kan være kirke på de vilkår, vi er givet. Sagt på en anden måde: I de kommende år bliver vi nødt til at prioritere anderledes og flytte ressourcer - herunder præsteressourcer - til de områder i stiftet, der er i vækst.
 

Målet er fortsat at skabe bæredygtige og attraktive rammer for det lokale kirkeliv. Ikke mindst for at sikre bæredygtige og attraktive præsteembeder, så vi også i fremtiden kan tiltrække nye præster til Aalborg Stift. 

 

Mit håb er, at I alle vil sætte temaet "Fremtidens kirke i Aalborg Stift" på dagsordenen. Til menighedsrådsmøder. I mødet med andre menighedsråd. Til sogneaftener, så også sognebørnene i vid udstrækning kan præge debatten om, hvordan vi fortsat sikrer et stærkt kirkeliv i et samfund under stadig forandring.
 

Jeg ønsker jer glæde og velsignelse i arbejdet med at skabe en levende og nærværende kirke på netop jeres sted.

 

Biskop 
Henning Toft Bro

Fremtidens kirke i Aalborg Stift

Aalborg Stift, med biskop Henning Toft Bro i spidsen, har gennem de seneste år arbejdet intensivt med at ruste stiftets sogne på land og i byen til de fremtidige strukturelle forandringer. Det handler især om forandringer i størrelsen og sammensætningen af befolkningen i Aalborg Stift - primært på grund af vandringen fra land til by. Den demografiske udvikling medfører bl.a. ændrede økonomiske vilkår, som især yderområderne i stiftet vil kunne mærke. 

Det er forandringer, som gradvist kommer snigende, og derfor risikerer vi ikke at se dem i tide. Der er derfor behov for allerede nu at kigge nærmere på, hvordan vi med rettidig omhu kan imødekomme udviklingen og fortsat sikre et stærkt kirkeliv i hele Aalborg stift. 

Strukturudvalget arbejder på at informere og inspirere stiftets provstier og de enkelte sogne til at tage hånd om fremtiden og tilpasse Folkekirken til den aktuelle virkelighed. Udvalget har til opgave at vejlede og inspirere til hensigtsmæssige løsninger. Det er som udgangspunkt det lokale menighedsråd, der i et tæt samarbejde med provsti, og i visse tilfælde stiftet, træffer beslutning om ændringer i struktur og drift.

Menighedsrådene har bidraget

Strukturudvalget i Aalborg Stift har gennem de seneste år indhentet grundige analyser af den fremtidige befolkningsfordeling og det økonomiske fremtidsscenarium for alle stiftets provstier. 

Som et vigtigt skridt i processen har strukturudvalget hørt stiftets menighedsråd om de forskellige syn på de fremtidige forandringer, og hvordan man lokalt overvejer at svare på udfordringerne.

Menighedsrådene har i stort antal besvaret et spørgeskema. Svarene fra spørgeskemaundersøgelsen har indgået som tungtvejende element i strukturudvalgets videre arbejde. 
Læs svar/resultat af spørgeskemaundersøgelsen om menighedsrådenes syn på den fremtidige befolkningsfordeling.

Desuden har strukturudvalget i foråret 2017 været rundt i stiftet på en række orienterings- og debatmøder med menighedsrådene i stiftet. 

Læs også :

Alle synspunkter er blevet hørt, og analyser og inputs har mundet ud i dette inspirationsunivers, som alle menighedsråd frit kan anvende i den videre proces. 

Alle menighedsråd i Aalborg Stift inviteres hermed til aktivt at forholde sig til fremtidens folkekirke i det enkelte sogn. 

Inspirationsuniverset - indhold og opbygning

Inspirationsuniverset indeholder baggrundsanalyser, eksempler på kirker i udvikling og konkrete guides. Universet har form af en digital inspirationsportal her på hjemmesiden og kan fungere som en idébank, man som menighedsråd kan gå på opdagelse i og plukke inspiration til videreudviklingen af ens lokale kirke. Inspirationsuniverset rummer en masse nyttig viden og konkrete eksempler på, hvordan man kan tilpasse kirkens liv og rammer til den fremtidige udvikling i Aalborg Stift, så vi fortsat kan sikre et stærkt kirkeliv på tværs af hele stiftet. Inspirationsuniverset er bygget op omkring de hovedområder, som baggrundsanalyser, spørgeskemaundersøgelse og konklusionen fra debatmøderne peger på som de mest centrale fokusområder. 

I kataloget finder man mange af de muligheder beskrevet, som menighedsråd på tværs af Aalborg Stift udtrykker ønske om at afprøve. 

Det gælder såvel nye samarbejdsformer som muligheden for at tilpasse økonomien til den fremtidige økonomi og den fremtidige forvaltning af bygninger og kirkegårde.

Kirketællingerne er et uvurderligt redskab i det videre arbejde. Hvad viser vores tal os? Er der f.eks. uhensigtsmæssige gudstjenestetider? Eller holder vi møder med meget lav deltagelse? Bruger vi vores midler bedst muligt?

Tal alene kan ikke gøre det. Aalborg Stift lægger op til en proces i det enkelte menighedsråd, hvor man - når man er stillet overfor nye udfordringer -  afsøger muligheder og begrænsninger. Et afsnit om ændret brug af kirkegårdens rum lægger op til debat om fremtidens kirkegård og anvendelsen af denne. 

Et afsnit om lejlighedskirken præsenterer de nye muligheder, der kan opstå, når kirken liv i højere grad planlægges i et samarbejde med de lokale borgere og foreninger, der kan bruge kirken både traditionelt og utraditionelt. 

I få tilfælde kan en kirkelukning komme på tale, og da er det vigtigt at få den nødvendige rådgivning helt fra begyndelsen. Stiftsjuristerne beskriver i dette afsnit muligheder og gode råd i forbindelse med en kirkelukning. 

I hvert afsnit af inspirationsuniverset finder I baggrundsinfo, en konkret guide og inspiration/eksempler på, hvad andre har gjort eller hvor, I kan søge yderligere inspiration. I finder desuden relevant kontaktinfo, hvis I har behov for vejledning og sparring. Husk I altid er velkomne til at søge råd og hjælp. 

Fremtidens kirke i Aalborg Stift er vores allesammens ansvar. Vi skal bringe kirken videre til den næste generation i god stand. Ikke nødvendigvis den kirke, vi overtog, men en kirke, der er tilpasset tiden. Vi skal alle sikre, at folkekirken fortsat står stærkt - også de næste mange år og i de næste mange generationer. 

Gå på opdagelse i universet