Kirketællinger
Kirketællinger - hvorfor og hvordan?
Hænder med kuglepenne ovenpå notesblokke

Kirketællinger
- hvorfor og hvordan?

Læs om baggrunden for kirketællinger og få indblik i bearbejdningen af tallene og hvad tallene viser.

Formålet med kirketællingerne 

Siden påskedag 2014 har alle Aalborg stifts sogne talt antallet af deltagere ved gudstjenester, arrangementer og kirkelige handlinger.
 

Kirketællingerne har til formål: 

  • at give alle i stiftet - det vil sige menighedsråd, præster, provster og biskop - et retvisende billede af det rige kirkelige liv, der leves rundt omkring i Aalborg stift
  • at give offentligheden det samme retvisende billede af, hvilket liv der leves i folkekirken og således bidrage med den gode fortælling om folkekirkens liv og vækst
  • at få baggrundsmateriale og inspiration til overvejelser om strukturelle ændringer. Dels på det principielle plan i forbindelse med arbejdet i stiftets strukturudvalg og dels konkret, når biskoppen skal drøfte strukturelle ændringer med implicerede menighedsråd, præster og provster i stiftet med henblik på at anvende ressourcer - både de økonomiske og menneskelige - på den bedst tænkelige måde

Intentionen med tællingerne er derfor, blandt andet, at præsentere konkrete tal - på både sogne-, provsti- og stiftsplan - som en del af grundlaget for arbejdet med udviklingen i folkekirken i Aalborg stift i de kommende år.  

De ændrede bosætningsmønstre med flytning fra land til by, ændret befolkningssammensætning og forskydninger i de økonomiske rammer (hvilket mange steder ofte vil betyde reduktioner) hører til fremtidens vilkår - også for folkekirken. 

Bearbejdningen af kirketællingerne
 

Stiftets strukturudvalg har løbende bearbejdet tallene fra kirketællingerne.

Udvalget har offentliggjort en årlig oversigt over tallene, og denne har indgået i udvalgets videre drøftelser.

Foranlediget af Stiftsrådet har Kirkefondet tillige udarbejdet rapporten 'Aalborg stift – kristendom på land og i by', der tager udgangspunkt i kirketællingerne. 

På grundlag af det første års kirketællinger og det øvrige statistiske materiale og prognoser for den kirkelige, befolkningsmæssige og økonomiske udvikling i stiftet, præsenterer rapporten en række analyser af deltagelsen i de kirkelige aktiviteter sammenholdt med bl.a. det økonomiske ressourceforbrug til aktiviteterne.

Rapporten pegede på en række centrale udfordringer for folkekirken i Aalborg stift. Kirkefondet udarbejdede også en sammenskrivning af rapporten med de væsentligste tal og hovedkonklusioner. Læs sammenskrivningen 'Aalborg stift – knækker folkekirken over mellem land og by?'.

Både rapporten og sammenskrivningen er udsendt til menighedsrådene til anvendelse i de lokale drøftelser af muligheder og udfordringer i fremtidens kirkeliv. Der er tre steder i stiftet afholdt 'stormøder' for alle stiftets menighedsråd, hvor medlemmer af stiftsrådet - med udgangspunkt i rapportens hovedkonklusioner - opfordrede til, at alle tager denne drøftelse. 

Hvad viser tallene?

Kirketællingerne over de seneste fire år har blandt andet overordnet vist:

  • at der hvert år er ca. 1,5 mill. deltagere til de mere end 30.000 gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer, som stiftets sogne afvikler*
  • at der er mere end 40 deltagere til hver eneste aktivitet -  fra studiekreds over meditationsgudstjenester til foredrag og konfirmationer*

Tallene er tilgængelige på stiftets hjemmeside.

Til sammenligning sælges der årligt godt 1 million biografbilletter i Nordjylland, og de nordjyske museer har omkring 800.000 besøgende.

Selv om ét af kirketællingernes formål er at give offentligheden et billede af livet i folkekirken, så kan og skal tællingerne bruges til mere og andet end at ’flashe den gode historie’.  

Tallene fortæller nemlig også, at der i stiftet hvert år må aflyses omkring 50 gudstjenester (svarende til ca. 0,4% af alle gudstjenester), fordi der møder for få deltagere op. Dette er den rå virkelighed for nogle kirker i Aalborg stift. 

Kirketællingerne giver med andre ord et ærligt og brugbart indblik i, hvor man som kirke kan overveje at foretage justeringer fremadrettet. 

Tallene giver sogn for sogn et meget omfattende overblik over deltagelsen i sognets aktiviteter - opdelt efter begivenhedstyper, tidspunkter for aktivitetens afholdelse m.v. 

Kirketællinger kan på den måde fungere som et nyttigt og konkret redskab i arbejdet med kirkens fremtidige udvikling.

Læs mere om, hvordan kirketællingerne kan anvendes som arbejdsredskab.