Kirketællinger
Guide: Kirketællingerne som arbejdsredskab
Skilt med teksten guide

Kirketællingerne som arbejdsredskab

Læs, hvordan kirketællinger kan anvendes som praktisk og konkret redskab til videreudviklingen af kirken og få en guide til læsning af tallene. 

Ét af hovedformålene med kirketællingerne er, at give de enkelte sogne/menighedsråd et overblik over deltagelsen i de aktiviteter, sognet afvikler. En del sogne har efterlyst hjælp til, hvordan man kan anvende kirketællingerne aktivt og dermed tage afsæt i sognets egne tal - f.eks. i menighedsrådets drøftelser af prioriteringer af aktiviteter.

Sognets egne tal

Sådan finder man tallene:
Sognets egne tal er for alle sogne tilgængelige på www.sogn.dk. Det er muligt for alle sogne selv at tilgå og arbejde med egne tal fra kirketællingerne på sogn.dk.

Adgang til sogn.dk sker fra Den digitale Arbejdsplads ved at vælge ’Sogn.dk admin’. På sogn.dk findes vejledninger til udtræk af tal fra kirketællingerne.
Gå til Den digitale Arbejdsplads.

Provstivise oversigter
- udarbejdet af Strukturudvalget

Der er af Strukturudvalget udarbejdet provstivise oversigter for årene 2015-2017, hvor alle sogne i hvert af Aalborg Stifts provstier - uden selv at skulle ’bøvle’ med det tekniske ved et udtræk af oversigter - kan se såvel egne tal som tal fra provstiets øvrige sogne. Disse oversigter er udsendt til provsterne, som vil præsentere dem for hvert enkelt sogn. Præsentationen vil blive fulgt op af en række møder, hvor tallene vil indgå som en del af grundlaget for den fortsatte drøftelse af den kirkelige fremtid i provstiets sogne.
 

Herunder følger en beskrivelse af, hvilke oversigter Strukturudvalget har udarbejdet til brug for drøftelserne i de enkelte sogne, i provstiet og i stiftet som helhed. 

De provstivise oversigter: 

1. Oversigt over:

  • det samlede antal deltagere ved samtlige ’kirketællingsbegivenheder’ i hvert enkelt sogn og i provstiet som helhed
  • gennemsnittet af deltagere ved hver enkelt begivenhed
  • antallet af begivenheder

Der er udarbejdet en oversigt med disse oplysninger for hvert af årene 2015, 2016 og 2017 og en samlet oversigt for alle tre år.

2. Oversigt over:

  • det gennemsnitlige antal deltagere ved gudstjenesterne i hvert enkelt sogn, samlet for årene 2015-2017. Deltagelsen er angivet for hver enkelt kategori af gudstjenester (18 forskellige kategorier).

3. Oversigt over:

  • det gennemsnitlige antal deltagere ved gudstjenesterne i hvert enkelt sogn, fordelt efter gudstjenestetidspunkter. Tallene er angivet samlet for årene 2015-2017, og deltagelsen er angivet for hver enkelt af de 18 gudstjenestekategorier. Af hensyn til overskueligheden er alene tidspunkter, hvor der i løbet af den tre-årige periode er afholdt mindst 10 gudstjenester i provstiet som helhed, medtaget i oversigten.

4. Oversigter (3 stk.) over:

  • antallet af begivenheder med hhv. 0-5 deltagere, 6-10 deltagere og 11-15 deltagere. Oversigterne omfatter deltagelsen inden for alle tre talte begivenhedstyper: arrangementer, gudstjenester, kirkelige handlinger.

Alle oversigter rummer dels kolonner med tallene for hvert enkelt sogn, dels en ’sammentællingskolonne’ med de samlede tal for provstiet som helhed – denne kolonne er yderst til højre i oversigterne og markeret med blåt.

Der er udarbejdet en vejledning til udtræk af og arbejde med sognets egne tal gennem tilsvarende oversigter, som de, der henvises til i ovenstående. Find vejledning til bearbejdelse af kirketællingerne.

Brug tallene

Kirketællingerne er et væsentligt bidrag til at opnå det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger om prioriteringer og brug af ressourcer set i sammenhold med fremtidens strukturelle ændringer og faktiske virkelighed. I det enkelte sogn, såvel som i provstiet som helhed. Tallene fortæller ikke hele sandheden om om den konkrete kirkelige virkelighed, men de fortæller en uundværlig del af den.

Oversigterne kan være med til at tydeliggøre, hvilke aktiviteter man bør drøfte at ned- eller opprioritere, f.eks. om det vil være hensigtsmæssigt at ændre på gudstjenestetidspunkter eller på udbuddet af foredrag eller andre arrangementer.

Brug for mere info?