2019
Nyheder

Øget fokus på nydanskere i Aalborg Stift

Hvordan kan folkekirken åbne kirkerne mere op for nydanskere? Frederikshavn Provsti er klar med en række nye tilbud.

Abildgård Kirkes forårsprogram har flere arrangementer rettet mod de mange nydanskere i Frederikshavn. Læs mere på kirkens Facebook.

Af Marie Hoehl Tolstrup

Et hurtigt kig i Abildgård Kirkes forårsprogram 2019 afslører en del nye arrangementer: Studieaftener om korset, introduktion til søndagens højmesse, og internationale gudstjenester på fremmedsprog og dansk med islæt fra andre landes traditioner. 

- Når vi afholder introduktion til søndagens gudstjenester, gennemgår vi gudstjenestens indhold, så det er nemmere for folk med begrænsede danskkundskaber at følge med i gudstjenestens forløb, fortæller Mogens Jeppesen, sognepræst i Abildgård kirke og konstitueret international præst i Frederikshavn Provsti. 

Første led i en større indsats

Introduktionsarrangementet i Abildgård Kirke er blot et af de mange nye initiativer for nydanskere, der skyder frem i kirkerne i Frederikshavn. Ønsket er at tilbyde udlændinge undervisning og samtalefora om kristendommen og dansk kirketradition gennem initativer, der tager højde for forskellige sproglige og kulturelle baggrunde. 

- I Frederikshavn Provsti er der 4600 indbyggere med international baggrund. Mere end halvdelen af dem har kristen baggrund, men kun ganske få af dem har kontakt med folkekirken, fortæller provst i Frederikshavn, Viggo Ernst Thomsen og peger på, at flere andre kirker i området allerede gør en stor indsats for at inkludere de mange nydanskere: 

- Både den katolske kirke i Frederikshavn og frikirkerne har mange tiltag over for nydanskere. Nu er det folkekirkens tur. Hvis folkekirken skal leve op til sit navn, skal den ikke kun have kontakt med gammeldanskere, men også de mange nye danskere, der er kommet hertil, siger Viggo Ernst Thomsen.

Befolkningssammensætning er ændret

Den skærpede folkekirkelige indsats rettet mod nydanskere tager sit udspring i en undren over, hvorfor medlemstallet i Frederikshavn Provsti faldt en halv procent årligt, når udmeldingerne af folkekirken ikke stiger tilsvarende.

- Faldet i medlemstallet skyldes ikke, at folk melder sig ud, men for det første, at der dør flere, end der bliver født (og dermed barnedøbt). For det andet, flytter de unge, der stort set alle er medlemmer af folkekirken, efter endt ungdomsuddannelse til Aalborg eller Århus. I stedet flytter migranter til kommunen, hvor et medlem af familien f.eks. har arbejde på Skagen- eller Frederikshavn havn. Eller i landbruget. Det ændrer befolkningssammensætningen og gør, at vi bliver færre folkekirkemedlemmer, forklarer Viggo Ernst Thomsen. 

Alle har brug for relationer

De mange nye initiativer rettet mod nydanskere blomstrer ikke kun i Frederikshavn Provsti. I 2018 og 2019 afholdt Stiftsudvalget for folkekirkens migrantsamarbejde bl.a. to større arrangementer for farsitalende i hele stiftet. 

Stiftsudvalgets formand, Hanna Pedersen, forklarer, at kirken har en relevant rolle på tværs af de forskellige nydanske befolkningsgrupper: 

- I stiftet har vi både nydanskere, der læser på universitet, arbejder i fiskeri- og landbrug, eller er kommet hertil på de nu lukkede asylcentre. Fælles for dem alle er det at give afkald - tabet af ’det derhjemme’ - og behovet for relationer, siger Hanna Pedersen og uddyber:

- Undersøgelser viser, at selv veluddannede expats' lykkeniveau dykker efter 2-3 måneder i Danmark, oftest fordi ægtefællen ikke har fundet ind i et netværk af nye relationer. Her kan og skal kirken og det lokale sogn komme på banen. Kirken er alle steder – uanset om du som nydansker arbejder i landbruget i Brønderslev, som fisker i Hirtshals, læser på universitetet i Aalborg eller har opholdt dig på et af de nu lukkede nordjyske asylcentre. Det er her i kirken, at du kan finde det fællesskab og de nye relationer, der er så vigtige for at lindre den oplevelse af tab, som alle nydanskere tumler med, siger Hanna Pedersen. 

Hvor går man hen med sin tro?

Ifølge formanden for Stiftsudvalget for folkekirkens migrantsamarbejde spiller kirken også en anden vigtig rolle i forhold til de mange nydanskere i stiftet. Kirken kan nemlig tilbyde noget, som andre integrationsinitiativer ikke kan. 

- Kirken tilbyder et sprog for tro. Det er der ikke andre, der gør. I kirken er der rum og plads til at sætte ord på sin tro. At få formidlet det overfor nydanskere er særligt vigtigt: Hvor skal man gå hen med sin tro? Sin åndelige søgen? Det er der ikke meget plads til på sprogskolen, på arbejdspladsen eller andre steder, der sigter mod større integration, siger Hanna Pedersen.

Læs også: Fadervor på Farsi

Folkekirken har tradition for mangfoldighed

Det kan virke som en stor opgave at omstille sig fra den danske folkekirke til den nydanske folkekirke, men formanden for Stiftsudvalget for folkekirkens migrantsamarbejde understreger, at netop folkekirken har en stærk tradition for mangfoldighed og rummelighed. Og det kan understøtte arbejdet i at gå fra mono- til multietnisk folkekirke. 

- Folkekirken har tradition for en stor bredde i de mange teologiske retninger, der netop afspejler folkekirkens rummelighed. Vi har så at sige 'optrænet' en stor mangfoldighed, hvor der også er plads til dem, der ikke nødvendigvis anskuer tingene præcis på samme måde, som dig selv, siger Hanna Pedersen og uddyber:

- Her er plads til tvivlere og til at komme, som du er og gå, som du blev. Vi kan godt anerkende din tro og din tvivl. Dette er ganske unikt for folkekirken og noget, vi skal arbejde på at få kommunikeret til stiftets mange nydanskere. Vi skal som kirke sige 'vi er folkets kirke og derfor også din', forklarer Hanna Pedersen og vender igen tilbage til det element af tab, der følger i kølvandet på migrantens rejse fra hjemland til Danmark: 

- Selv i den følelse af tab og forladthed, som nydanskere oplever, kan kirken give håb. Et håb om, at du ikke er alene, selvom du er rejst fra alt det, du kender. Gud er også her og har ikke faste åbningstider, som der f.eks. er i sprogcaféen. Gud har altid åbent, slutter Hanna Pedersen.

Fakta

Stiftsudvalget for Folkekirkens Migrantsamarbejde 

Udvalget er et af Aalborg Stifts tolv stiftsudvalg

 

Udvalget har valgt tre fokusområder:

  1. Videndeling, erfaringsudveksling og inspiration for både præster, ansatte og frivillige
  2. Støtte lokale samarbejder med kommuner, frivillige og erhverv
  3. Implementering og støtte af projekter i lokale kirker

Stiftsudvalget har først på året deltaget i en landsdækkende konference under overskriften 'Den nydanske folkekirke'. 
Læs mere på www.interchurch.dk

 

Find mere info om Stiftsudvalget for Folkekirkens Migrantsamarbejde her

Fakta

Den internationale præst i Frederikshavn

I Frederikshavn Provsti er oprettet en stilling som international præst, der har base i Abildgård Kirke og har hele provstiet fra Skagen til Lyngsaa som arbejdsområde. Ideen er, at pionérarbejdet i Abildgård Kirke med tiden skal brede sig til de andre kirker i provstiet. 

 

I foråret 2019 er pastor Mogens Jeppesen, Sæby, konstitueret i stillingen. Mogens har været sognepræst i Thy og har tillige en bred international baggrund som generalsekretær i Caritas og landedirektør for Det lutherske Verdensforbund.