Aalborg StiftStiftet › Stiftsadministrationen
Feedback

Stiftsadministrationen

Jørgen Lützau Larsen

Stiftskontorchef
96 34 19 28

Hovedområder:
Biskoppens amanuensis. Ledelsesansvar i stiftsadministrationen. Menighedsrådenes funktion. Generel juridisk sagsbehandling, rådgivning og vejledning i bred forstand, generelle forhold vedrørende gravstedstakster m.v. Menighedsrådsvalg, øvrige valgforhold. EDB-ansvar.

Helle Hindsholm

Chefkonsulent (souschef)
96 34 19 30

Hovedområder:
Generel juridisk sagsbehandling, rådgivning og vejledning herunder approbationer dvs. sagsbehandling i forbindelse med byggesager ved kirker, kirkegårde m.m. Vejledning og sagsbehandling vedrørende orgelsager, orgeludbud m.v. Vejledning i relation til præsteboliger, sognegårde og præstegårdsbrug. Vurdering af tjenesteboliger. Sagsbehandling i forbindelse med opslag af præstestillinger og ansættelse i præstestillinger. Kørselsgodtgørelse og telefongodtgørelse til præster. Gennemgang og vejledning i forbindelse med udformning af rådgivningsaftaler i større byggesager. Forhold vedrørende EU-udbud. Forhold vedrørende energimærkning i folkekirken, rådgivning m.v. vedrørende de gældende overenskomster i folkekirken.

Marie Johansen

Stiftsfuldmægtig
96 34 19 27

Hovedområder:
Generel juridisk sagsbehandling, rådgivning og vejledning. Juridisk sagsbehandling vedrørende fysisk planlægning (kommuneplaner, lokalplaner, regionplaner). Projektleder på opgaven vedrørende screening af lokalplaner i Aalborg Stift for alle landets Stifter. Gravstedssager, legatsager. Indplacering m.v. vedrørende præsteansættelser. Juridisk sagsbehandling, rådgivning og vejledning vedrørende kirkefunktionærer. Rådgivning m.v. vedrørende de gældende overenskomster i folkekirken.

Lene Mogensen

Afdelingsleder
96 34 19 49

Hovedområder:
Generel sagsbehandling, herunder udarbejdelse af koncepter til godkendelser vedrørende kirkeistandsættelser, kirkegårde m.v. Ansvar for stiftsadministrationens interne administration med hensyn til ansættelser, anciennitet, ferie, tidsregistrering m.v. samt medvirken ved praktisk gennemførelse af kasseeftersyn. Ansvarlig for stiftsøvrighedens materiale til Stiftsbogen. Ansvar for registrering af gravstedsaftaler i GIAS for de menighedsråd, hvor aftalerne ikke registreres lokalt samt generel rådgivning om takstforhold m.v.

Susanna Koch

Biskoppens sekretær
96 34 19 50

Hovedområder:
Generel omfattende sagsbehandling inden for bispeembedets område. Sagsbehandling i forbindelse med opslag af præstestillinger og ansættelse i præstestillinger. Ansvarlig for bispeembedets materiale til Stiftsbogen.

Andre områder:
Generel sagsbehandling vedrørende præster, herunder flyttegodtgørelse, befordringsgodtgørelse, varmebidrag, boligbidrag og pension. Forskellige former for sagsbehandling vedrørende præsters løn- og ansættelsesvilkår. KA-superbruger. KIS-ansvarlig, herunder vedligeholdelse af data vedrørende menighedsråd (Sogneportal), vedligeholdelse af data vedrørende præstestillinger (Sogneportal), vedligeholdelse af data vedrørende diverse udvalg. Rekvisitioner vedrørende præstekjoler. Sekretariatsfunktioner for Stiftsrådet. Ad hoc opgaver for stiftskontorchefen. Opgaver i relation til menighedsrådsvalget 2012. Opgaver vedrørende SBL-protokol. Lokalt ansvar for Stiftets journalsystem (Acadre). Afløsning i journalen under ferie, sygdom m.v. Løsning af opgaver for Kirkeministeriets IT-Kontor efter nærmere aftale med Stiftet. Landsdækkende Intranetredaktør.

Lene Marie Sørensen

Afdelingsleder - bogholder
96 34 19 35

Hovedområder:
Ansvar for kasse, budget og regnskab, forvaltning af likvide midler, likviditetsstyring og udlån. Ansvar for styring af præstebevillingen for Aalborg Stift. Systemansvarlig for Navision Stat og Stifternes Økonomi System (KAS) i Aalborg Stift. Behandling af præsters løn i samarbejde med Fyens Stift (Præsteløncenter). Behandling af præsters kørselsgodtgørelser. Diverse rådgivning til præster om lønforhold. Ansvar for refusion (sygdom, barsel m.v) vedrørende præster. Regnskabsansvarlig for Det bindende Stiftsbidrag, Det mellemkirkelige Stiftsudvalg m.v. Forberedelse af Stiftsadministrationens daglige bogføring i samarbejde med AdF (Det administrative Fællesskab). Varetagelse af varierende økonomiadministrative opgaver.

Dorthe Krogh

Kontorfuldmægtig
96 34 19 32

Hovedområder:
FLØS-ansvarlig (superbruger) for afvikling af lønkørsler. Lønregistrering i FLØS for stiftspersonale, provstisekretærer, konsulenter, tidligere kirkefunktionærer m.fl. Lønbehandling i FLØS for menighedsrådene i samarbejde med kontorfuldmægtig Susanne Ebdrup Christensen og overassistent Rikke Christensen. Sagsbehandling og generel rådgivning i relation til de gældende overenskomster med hensyn til gravere, kirketjenere, kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter i forbindelse med ansættelse, ansættelsesbevis, lønfastsættelse m.v. Sagsbehandling vedrørende godkendelse af særlige gravstedsaftaler. Ansvarlig for indlægning af materiale fra Stiftet på Intranettet. Screening og sagsbehandling vedrørende fysisk planlægning (kommuneplaner, lokalplaner, regionplaner) (Screeningscenter Aalborg).

Susanne Ebdrup Christensen

Kontorfuldmægtig
96 34 19 34

Hovedområder:
Lønbehandling i FLØS for menighedsrådene i samarbejde med kontorfuldmægtig Dorthe Krogh. FLØS-ansvar for lønkørsel under kontorfuldmægtig Dorthe Kroghs ferie og sygdom. Sagsbehandling og generel rådgivning i relation til de gældende overenskomster med hensyn til organister og kirkemusikere i forbindelse med ansættelse, ansættelsesbevis, lønfastsættelse m.v. Screening og sagsbehandling vedrørende fysisk planlægning (kommuneplaner, lokalplaner, regionplaner) (Screeningscenter Aalborg).

Dorte Buus Gravesen

Overassistent
96 34 19 39

Hovedområder:
Ansvar for Stiftets journal, journalisering og postbehandling – herunder ansvar for journalopgaven i forbindelse med screening vedrørende fysisk planlægning (Screeningscenter Aalborg). Telefonomstillingen i Stiftsadministrationen. Sekretærfunktioner for stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, chefkonsulent Helle Monberg Hindsholm og stiftsfuldmægtig Marie Johansen.

Maja Nuppenau

Assistent
96 34 19 29

Hovedområder:
Telefonomstilling. Kopierings- og forsendelsesopgaver, arkivvedligeholdelse, mødeplanlægning i samarbejde med servicemedarbejder John Gadegaard og varetagelse af sådan mødeplanlægning og udførelse ved John Gadegaards sygdom, ferie m.v.

Anna Døssing Gunnertoft

Religionspædagogisk konsulent
96 34 19 21

Hovedområder:
Fra stiftscentralen udgår et arbejde med stiftskonsulenten som daglig leder omfattende det religionspædagogiske udviklingsarbejde i stiftet. Stiftskonsulenten skal arbejde på at styrke den kirkelige undervisning for alle aldersgrupper fortrinsvis børn og unge. Stiftskonsulenten skal således medvirke til at inspirere og motivere præster i stiftet og pædagogiske medarbejdere i sognene i forbindelse med undervisning af børn, konfirmander, unge og voksne ved:

  • at tilbyde efteruddannelse og kurser indenfor religionspædagogik - gerne i samspil med den obligatoriske efteruddannelse
  • at varetage kateketiske vejledningsopgaver for præster i Aalborg Stift
  • at bistå biskoppen med initiativer på det religionspædagogiske område
  • at opsamle og formidle viden og indsigt indenfor religionspædagogik, herunder ansvar for det religionspædagogiske stiftsbibliotek
  • samarbejde med stiftets skolekirketjenester
  • være tovholder for religionspædagogiske udvalg og medlem af bestyrelsen for Teologisk Voksenundervisning i Aalborg stift
  • samarbejde og netværke med kolleger i de øvrige stifter, TPC og FUV.

Stiftskonsulenten står til rådighed for stiftets præster og øvrige kirkelige medarbejdere i spørgsmål af religionspædagogisk og anden praktisk teologisk art.

Se også Religionspædagogisk konsulent

John Gadegaard

Servicemedarbejder
96 34 19 29

Hovedområder:
Varetager praktisk planlægning og udførelse af møder i Stiftsadministrationen – bordopstilling, borddækning, madbestilling, vareindkøb m.v. Varetager en bred vifte af praktiske servicefunktioner i Stiftsadministrationen – herunder rengøringsopgaven i Stiftsadministrationen.