Aalborg StiftKirkerSkagen kirke › Den tilsandede kirke
Feedback

Skagen kirke: Den tilsandede kirke

Skagens tilsandede kirke er bygget i slutningen af 1300-tallet. Den omtales i 1387, og i 1394 nævnes en præst ved navn Bernardus. Den var indviet til Sct. Laurentius (der blev brændt levende liggende på en rist). I 1700-tallet tog sandflugten overhånd, og man ansøgte og fik kongens tilladelse til nedrivnng af kirken, hvilket fandt sted i 1795. Materialerne blev solgt til genanvendelse. Altertavlen og andet inventar blev ligeledes solgt. Dog blev alterkalk, lysestager, en klokke m.m. gemt og finder nu anvendelse i Skagen kirke. Den sidste begravelse på kirkegården ved den tilsandede kirke fandt ifølge nogle oplysninger sted i 1810 – ifølge andre allerede i 1801. Gulvet, alterbordet og døbefonten formodes stadig at befinde sig under sandet, men kirken er aldrig blevet udgravet.

Albert Thura samlede indberetninger fra præsterne om deres kirker og offentliggjort i “Aalborg Stifts Beskrivelse i Nørre Jylland”, o. 1735. Om Skagen kirke – den nu tilsandede – meddeler Albert Thura følgende, som citeres fra Vendsysselske Aarbøger 1920, s. 320-322:

I Skagen Kirke strax uden for Alteret, findes paa en Steen dette tegnet:

“Her hviler den hæderl. og vellærde Mand, Hr. Christen Pedersøn Aalbek, fordum Sogne-Præst her i Skagen 16 Aar; han døde d. 16. Oct. 1646 i sit Alders 43. med sin kiære Hustro, ærlig og gudfrygtig Qvinde Anne Niels Dotter, som i Herren hensov d. … 16… og ligger her under 3 af deres Børn.

Cippus Memorialis, qvem in obitu pio ac placido Beati Rever: viri Prædicti Lubens in perpetuam ipsius recordationen relinqvere voluit Ejus Successor Petrus Nicolai Mittlf. P. ibidem Prim. qvi Pie in Domino obiit…

Oversættelse: Ligsten, som ved fornævnte salige, velærværdige Mands fromme og rolige Bortgang hans Efterfølger Peder Nielsen Middelfart, der var Førstepræst sammesteds og døde from i Herren … frivillig vilde efterlade til evig Erindring om ham (dvs. Forgængeren).
Strax ved Alteret staar et stoort Skab med endeel Billeder af Alabaster ovenpaa.

Paa en Tavle findes dette:

Ao 1601 d. 21. Apr. placide in Domino obdormivit Pius et Eruditus Vir, D. Paulus Nicolai F. olim. Ecclesiæ hujus Pastor vigilantissimus, Binis Foedere Connubiati junctus Lectissimis Matronis, Priore Ingarda Laurentii F. Pie in Domino defuncto Ao 1595 . d. 5. Jun. Postriore, Anna Laurentii Fil. in Christo Feliciter mortua Ao… d…

Oversættelse: Aar 1601 d. 21. April hensov roligt i Herren den fromme og vellærde Hr. Poul Nielsen, to Gange forenet i Ægteskabs Pagt med de udmærkede Hustruer 1) Inger Laursdtr., som døde fromt i Herren Aar 1595 d. 5. Juni, 2) Anna Laursdtr., som døde saligt i Christo Aar … d…

Strax hos findes paa en Minde Tavle dette:

Her neden for ligge begraven hæderl. og vellærde Mand Peder Thomæsøn, Latinske-Skole-Mester i Skagen, føød i Hiøring, som døde 1655 d. 17. Aug: med sin kiære Hustro, ærlige og gudfrygtige Qvinde Elle Niels Dotter, føød her i Præstegaarden, og døde 16… d … og deres kiære Børn. Gud give dem en glædelig Opstandelse.

Neden i Kirken findes et Choor, hvorpaa staar tegnet: 1586 blev dette Choor giort.

Jens Terchelsen, Raad-Mand. Jørgen Jensøn, Raadmand. Claus Ibsøn, Raad-Mand, Kirkeværger. Oluf Andersøn, Raadmand. Niels Lauridsen, Borgemester. Berthel Stephensen, Raad-Mand. Knud Christensen, Raad-Mand. Lars Pedersøn, Raad-Mand. Mathiis Pedersøn, Raadmand. Mathiis Brandt, Byfoged. Søren Nielssen, Raad-Mand. Morten Nielssøn, Kirkeværger.” Denne korte Berætning om Skagens Kirke har jeg fra Sogne-Præsten, Hr. Mathias de Hemmer, dateret fra Skagen d. 5. Jul. 1732. Mand seer ellers af denne sidste Inscription i Kirken, hvor skiøn en Kiøbstæd Skagen maa have været i forrige Tider, da 1586 Byen var foruden sin Borgemester og Byfoged forsynet med 9 Raad-Mænd. Capellanerne i Skagen er tillige Rectores i Byens latinske Skole.
Udgiveren tilføjer dog i en fodnote: “Det store Antal Raadmænd skyldtes dog den Omstændighed, at Skagboerne jo ofte var fraværende for at sælge Fisk eller for at fiske.”

Ovenstående citat er vel det nærmeste, man kommer en øjenvidneskildring af Skagen tilsandede kirke.