Aalborg StiftBiskoppen2017 › Bangsbostrand Pastorat søger ny sognepræst
Feedback

Bangsbostrand Pastorat søger ny sognepræst

4. april 2017

Stillingen som sognepræst i Bangsbostrand Pastorat i Aalborg Stift er ledig med udgangen af maj må-ned 2017.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folke-kirken.

Der er til stillingen knyttet et tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 32.800 kr. årligt.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets af-tale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjene-stemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende Vejlegade 6, 9900 Frederiks-havn.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet ved-lagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: kmaal@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Opslået: 4. april 2017
Udløber: 24. april 2017